Algemene Voorwaarden

01 januari 2020

Lees deze Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden", "Algemene Voorwaarden") aandachtig door voordat u de http://helpmehemp.org website (de "Service") gebruikt door HelpMEHemp (Ltd) ("ons", "wij") gebruikt, of "onze").

Uw toegang tot en gebruik van de Service is afhankelijk van uw acceptatie en naleving van deze Voorwaarden. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en anderen die toegang willen hebben tot de Service of deze willen gebruiken.

Door de Service te bezoeken of te gebruiken, stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze Voorwaarden. Als u het niet eens bent met enig onderdeel van de voorwaarden, hebt u geen toestemming om toegang te krijgen tot de Service.

Communicatie

Door een Account aan te maken bij onze service, stemt u ermee in u te abonneren op nieuwsbrieven, marketing- of promotiemateriaal en andere informatie die we mogelijk sturen. U kunt zich echter afmelden voor het ontvangen van een of alle van deze berichten van ons door de link voor het uitschrijven van de e-mail te volgen of de instructies in de e-mail die we verzenden.

Aankopen

Als u een product of dienst wilt kopen die via de Service beschikbaar is gesteld ("Aankoop"), kan u worden gevraagd bepaalde informatie te verstrekken die relevant is voor uw aankoop, inclusief maar niet beperkt tot uw creditcardnummer, de vervaldatum van uw creditcard, uw factuuradres en uw verzendgegevens.

U verklaart en garandeert dat: (i) u het wettelijke recht hebt om elke creditcard (en) of andere betaalmethode (s) te gebruiken in verband met een Aankoop; en dat (ii) de informatie die u ons verstrekt juist, correct en volledig is.

De dienst kan gebruik maken van diensten van derden om de betaling en de voltooiing van Aankopen te vergemakkelijken. Door uw informatie in te dienen, verleent u ons het recht om de informatie aan deze derden te verstrekken volgens ons Privacybeleid.

Beschikbaarheid, fouten en onnauwkeurigheden

We zijn voortdurend bezig met het updaten van het product- en serviceaanbod op de Service. We kunnen vertragingen ondervinden bij het bijwerken van informatie over de Service en bij onze advertenties op andere websites. De informatie in de Service kan fouten of onnauwkeurigheden bevatten en is mogelijk niet compleet of actueel. Producten of services kunnen verkeerd geprijsd zijn, onnauwkeurig worden beschreven of niet beschikbaar zijn in de Service en we kunnen de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie op de Service niet garanderen.

We behouden ons daarom het recht voor om informatie te wijzigen of bij te werken en om fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te corrigeren.

Content

Met onze Service kunt u bepaalde informatie, tekst, afbeeldingen, video's of ander materiaal ("Inhoud") posten, linken, opslaan, delen en anderszins beschikbaar stellen. U bent verantwoordelijk voor de Inhoud die u op of via de Service plaatst, inclusief de wettigheid, betrouwbaarheid en geschiktheid ervan.

Door Inhoud op of via de Service te plaatsen, verklaart en garandeert u dat: (i) de Inhoud van u is (van u is) en / of u het recht hebt om deze te gebruiken en het recht om ons de rechten en licenties te verlenen zoals bepaald in deze Voorwaarden, en (ii) dat het plaatsen van uw Inhoud op of via de Dienst geen inbreuk maakt op de privacyrechten, publiciteitsrechten, auteursrechten, contractrechten of andere rechten van een persoon of entiteit. We behouden ons het recht voor om het account te beëindigen van iemand die inbreuk maakt op een auteursrecht.

U behoudt al uw rechten op Inhoud die u verzendt, plaatst of weergeeft op of via de Service en u bent verantwoordelijk voor de bescherming van die rechten. Wij nemen geen verantwoordelijkheid en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor Inhoud die u of enige derde partij op of via de Service plaatst. Door Content te plaatsen met behulp van de Service, verleent u ons echter het recht en de licentie om dergelijke Content op en via de Service te gebruiken, aan te passen, publiekelijk uit te voeren, publiekelijk weer te geven, te reproduceren en te verspreiden. U gaat ermee akkoord dat deze licentie het recht voor ons omvat om uw Inhoud beschikbaar te stellen aan andere gebruikers van de Service, die uw Inhoud ook kunnen gebruiken onder deze Voorwaarden.

HelpMEHemp (Ltd) heeft het recht maar niet de plicht om alle Inhoud die door gebruikers wordt aangeboden te controleren en te bewerken.

Inhoud die op of via deze Service wordt gevonden, is bovendien het eigendom van HelpMEHemp (Ltd) of wordt met toestemming gebruikt. U mag deze Inhoud, geheel of gedeeltelijk, voor commerciële doeleinden of voor persoonlijk gewin niet verspreiden, wijzigen, verzenden, hergebruiken, downloaden, opnieuw plaatsen, kopiëren of gebruiken zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van ons.

accounts

Wanneer u bij ons een account aanmaakt, garandeert u dat u ouder bent dan 18 en dat de informatie die u ons verstrekt te allen tijde correct, volledig en actueel is. Onnauwkeurige, onvolledige of verouderde informatie kan leiden tot de onmiddellijke beëindiging van uw account op de Service.

U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw account en wachtwoord, inclusief maar niet beperkt tot de beperking van toegang tot uw computer en / of account. U stemt ermee in om de verantwoordelijkheid te aanvaarden voor alle activiteiten of acties die plaatsvinden onder uw account en / of wachtwoord, ongeacht of uw wachtwoord bij onze service of een service van een derde partij is. U moet ons onmiddellijk op de hoogte brengen wanneer u op de hoogte bent van een inbreuk op de beveiliging of ongeoorloofd gebruik van uw account.

U mag de naam van een andere persoon of entiteit niet gebruiken als gebruikersnaam of die niet legaal beschikbaar is voor gebruik, een naam of handelsmerk dat onderworpen is aan rechten van een andere persoon of entiteit anders dan u, zonder de juiste toestemming. U mag niet als gebruikersnaam een ​​naam gebruiken die aanstootgevend, vulgair of obsceen is.

We behouden ons het recht voor om service te weigeren, accounts te beëindigen, inhoud te verwijderen of te bewerken, of bestellingen naar eigen goeddunken te annuleren.

Intellectueel eigendom

De Service en de originele inhoud (exclusief Inhoud geleverd door gebruikers), functies en functionaliteit zijn en blijven het exclusieve eigendom van HelpMEHemp (Ltd) en haar licentiegevers. De Service wordt beschermd door auteursrechten, handelsmerken en andere wetten van zowel de Verenigde Staten als het buitenland. Onze handelsmerken en handelskleding mogen niet worden gebruikt in verband met een product of dienst zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HelpMEHemp (Ltd).

Links naar andere websites

Onze service kan links bevatten naar websites van derden of services die geen eigendom zijn van of beheerd worden door HelpMEHemp (Ltd)

HelpMEHemp (Ltd) heeft geen controle over en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van websites of services van derden. We bieden geen garantie voor het aanbod van deze entiteiten / individuen of hun websites.

U erkent en gaat ermee akkoord dat HelpMEHemp (Ltd) niet verantwoordelijk of aansprakelijk is, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of vermeend veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of het vertrouwen op dergelijke inhoud, goederen of diensten die beschikbaar zijn op of via dergelijke websites of services van derden.

We raden u ten zeerste aan om de bepalingen en voorwaarden en het privacybeleid te lezen van websites of services van derden die u bezoekt.

Beëindiging

Wij kunnen uw account beëindigen en opschorten en de toegang tot de Service onmiddellijk blokkeren, zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid, naar eigen goeddunken, om welke reden dan ook en zonder beperking, inclusief maar niet beperkt tot een schending van de Voorwaarden.

Als u uw account wilt beëindigen, kunt u gewoon stoppen met het gebruik van de Service.

Alle bepalingen van de Voorwaarden die naar hun aard na beëindiging van kracht blijven, blijven van kracht na beëindiging, inclusief maar niet beperkt tot eigendomsbepalingen, garantieaanspraken, aansprakelijkheid en aansprakelijkheidsbeperkingen.

schadeloosstelling

U stemt ermee in HelpMEHemp (Ltd) en zijn licentienemer en licentiegevers en hun werknemers, aannemers, agenten, functionarissen en directeuren te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren van alle claims, schadevergoedingen, verplichtingen, verliezen, aansprakelijkheden, kosten of schulden. en kosten (inclusief maar niet beperkt tot honoraria van advocaten), die voortvloeien uit of voortvloeien uit a) uw gebruik en toegang tot de Service, door u of iemand die uw account en wachtwoord gebruikt; b) een schending van deze Voorwaarden, of c) Inhoud die op de Service is geplaatst.

Beperking van aansprakelijkheid

In geen geval zal HelpMEHemp (Ltd), noch haar directeuren, werknemers, partners, agenten, leveranciers of gelieerde ondernemingen aansprakelijk zijn voor enige indirecte, incidentele, speciale, gevolgschade of punitieve schade, inclusief zonder beperking, verlies van winst, gegevens, gebruik , goodwill of andere immateriële verliezen als gevolg van (i) uw toegang tot of gebruik van of onvermogen tot toegang tot of gebruik van de Service; (ii) gedrag of inhoud van derden op de Service; (iii) alle inhoud verkregen via de Service; en (iv) ongeautoriseerde toegang, gebruik of wijziging van uw transmissies of inhoud, hetzij op basis van garantie, contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) of enige andere juridische theorie, ongeacht of wij op de hoogte zijn gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade, en zelfs als blijkt dat een remedie die hierin wordt uiteengezet, niet voldoet aan zijn essentiële doel.

Disclaimer

Uw gebruik van de Service is op eigen risico. De Service wordt geleverd op een "AS IS" en "AS AVAILABLE" -basis. De Service wordt geleverd zonder enige vorm van garantie, expliciet of impliciet, inclusief, maar niet beperkt tot, impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, niet-inbreuk of uitvoering.

HelpMEHemp (Ltd) haar dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen en haar licentiegevers garanderen niet dat a) de Service ononderbroken, veilig of beschikbaar zal zijn op een bepaald tijdstip of locatie; b) fouten of defecten worden gecorrigeerd; c) de Service is vrij van virussen of andere schadelijke componenten; of d) de resultaten van het gebruik van de Service voldoen aan uw vereisten.

uitsluitingen

Sommige rechtsgebieden staan ​​de uitsluiting van bepaalde garanties of de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolg- of incidentele schade niet toe, dus de bovenstaande beperkingen zijn mogelijk niet op u van toepassing.

Toepasselijk recht

Deze Voorwaarden worden beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Ohio, Verenigde Staten, zonder rekening te houden met de conflicterende wettelijke bepalingen.

Ons verzuim om enig recht of bepaling van deze Voorwaarden af ​​te dwingen, wordt niet beschouwd als een verklaring van afstand van die rechten. Als enige bepaling van deze Voorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar wordt verklaard door een rechtbank, blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden van kracht. Deze Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen ons met betrekking tot onze Service en vervangen alle voorgaande overeenkomsten die we mogelijk tussen ons hebben gehad met betrekking tot de Service en vervangen deze.

Wijzigingen

We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken deze Voorwaarden te allen tijde te wijzigen of te vervangen. Als een herziening van belang is, zullen we u ten minste 15 dagen op de hoogte stellen voordat nieuwe bepalingen van kracht worden. Wat een materiële verandering inhoudt, zal naar eigen goeddunken worden bepaald.

Door onze Service te blijven gebruiken of gebruiken nadat herzieningen van kracht zijn geworden, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de herziene voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met de nieuwe voorwaarden, bent u niet langer bevoegd om de Service te gebruiken.

Contact

Als u nog vragen heeft over deze voorwaarden, neem dan contact met ons op.